Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Aktualności

schemat organizacyjny [pobierz]

zasady ładu korporacyjnego [pobierz]

wyłączenia zasad ładu korporacyjnego [pobierz]

Informacja pośrednika ubezpieczeniowego [pobierz]

Ocena Rady Nadz. dot. stosowania Ładu Korporacyjnego [pobierz]

Informacja o sytuacji finansowej 2018.06.30 [pobierz]

Informacja o sytuacji finansowej 2017.12.31 [pobierz]

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania pism, skarg, reklamacji [pobierz]

RODO [pobierz]

Informacja - dyspozycji na wypadek śmierci [pobierz]

Stopy NBP i odsetki maksymalne [pobierz]

Informacja dot. kredytu hipotecznego [pobierz]

Polityka informacyjna SKOK Szopienice [pobierz]

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego [pobierz]

 

Informacja dotycząca połączenia SKOK Szopienice i SKOK Dziedzice

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „Szopienice” nr 3/2014 z dn. 27.08.2014 oraz uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego zebrania Przedstawicieli SKOK „Dziedzice” zadecydowano o połączeniu obu Kas ku obopólnej korzyści ich członków. Kasą przyłączającą jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”, zaś przyłączaną Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo –Kredytowa „Dziedzice”.

Od dnia 27-08-2014 organami statutowymi SKOK "Dziedzice" są organy Kasy przejmującej, również statutem obowiązującym będzie Statut SKOK Szopienice.
Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez pomocy i wsparcia Kasy Krajowej i BFG zachowując współczynnik wypłacalności na dzień 31-07-2014r.: 7,14%. Połączone Kasy posiadają zgodę i decyzję na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wierzymy, że nasze wspólne działanie przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Z wyrazami szacunku
Za Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Szopienice
Zbigniew Grzesiak

 

Komunikat KNF dotyczący połączenia [pobierz]

Decyzja KNF o połączeniu [pobierz]

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]