Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Statut

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA STATUTU

 1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa "Szopienice" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia ................ o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, Prawa Spółdzielczego oraz Statutu SKOK.

 2. Przedmiotem działalności Kasy jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków

  2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów

  3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych.

 3. Kasa nie prowadzi działalności zarobkowej.

 4. Członkami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Szopienice"mogą być:

  1. pracownicy, emeryci i renciści:

   pracownicy zatrudnieni w innych podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

 5. Członek Kasy ma prawo:

  1. gromadzić w Kasie oszczędności

  2. korzystać z udzielanych przez Kasę kredytów

  3. wybierać i być wybieranym do organów Kasy

  4. czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością

  5. brać udział z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu

  6. żądać odpisu obowiązującego statutu oraz zaznajamiać się z regulaminami wydanymi na jego podstawie.

 6. Członek Kasy jest obowiązany:

  1. wnieść wpisowe i zadeklarować udział lub udziały

  2. wpłacić wkład członkowski

  3. posiadać rachunek systematycznego oszczędzania - IKS i gromadzić na nim co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości.

  4. wyrazić na piśmie zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego wszelkich należności przypadających od niego na rzecz Kasy.

 7. Wpisowe wynosi 10 zł., a wysokość jednego udziału 40 zł.

 8. Członek Kasy może w każdym czasie wystąpić z Kasy składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia, z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

 9. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Kasy.

 10. W razie śmierci członka Kasy, jego zadłużenie podlega spłacie przez poręczycieli, spadkobierców.

 11. Członkowie organów Kasy oraz pracownicy obowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej kwoty oszczędności oraz wysokości pożyczek i kredytów poszczególnych członków Kasy.

 12. Nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego.

 13. Pożyczki udzielane są członkom Kasy na równych zasadach.

 14. Członek Kasy nie może być jednocześnie poręczycielem więcej niż dwóch pożyczek lub kredytów łącznie.

 15. Środki finansowe Kasy, które nie są wykorzystywane na pożyczki dla członków mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności:

  1. w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa

  2. jako lokaty w Kasie Krajowej

  3. jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Prawa i obowiązki członka?

Członek Kasy ma prawo:

 1. gromadzić w Kasie oszczędności

 2. korzystać z udzielanych przez Kasę kredytów

 3. wybierać i być wybieranym do organów Kasy

 4. czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością

 5. brać udział z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu

 6. żądać odpisu obowiązującego statutu oraz zaznajamiać się z regulaminami wydanymi na jego podstawie

Członek Kasy jest obowiązany:

 1. wnieść wpisowe i zadeklarować udział lub udziały

 2. wpłacić wkład członkowski

 3. posiadać rachunek systematycznego oszczędzania - IKS i gromadzić na nim co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości, nie mniej jednak niż 2,5 % wynagrodzenia brutto

 4. wyrazić na piśmie zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego wszelkich należności przypadających od niego na rzecz Kasy

 


Jak zostać członkiem?

Członkami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Szopienice" mogą być:

 1. pracownicy, emeryci i renciści zatrudnieni w innych podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

 

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie deklaracji członkowskiej.

Nowy członek wpłaca:

 1. wpisowe - 10 zł.

 2. wkład członkowski - 10 zł.

 3. co najmniej jeden udział - 40 zł.

Krajowa Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Wszystkie SKOK-i zrzeszają się w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej, której celem jest zapewnienie stabilności finansowej Kas oraz sprawowanie nadzoru nad nimi dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności.

KSKOK dba również o zgodność działania SKOK-ów z przepisami Ustawy, oraz reprezentuje interesy Kas przed organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących Kas oraz określa normy dopuszczalnego ryzyka w działalności SKOK-ów.