Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Lokaty


Regulamin lokaty [pobierz]

Wzór - umowa lokaty [pobierz]

 


ROR
"Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych. Dla każdego członka Kasy może być otwarty tylko jeden rachunek.
Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane do wysokości stanu wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.
Dopuszcza się powstanie salda debetowego na rachunku do wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. Saldo debetowe winno być spłacone w ciągu 30 dni. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oraz saldo debetowe podlegają oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych. Odsetki od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych dopisywane są na koniec kwartału." - to może być schowane i otwierać sie po kliknięciu na ROR

A'Vista
Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia przez członka Kasy, zwanego dalej "posiadaczem rachunku", wkładów oszczędnościowych przez czas nieokreślony. Dla każdego członka Kasy może być otwarty tylko jeden rachunek. Wpłaty na rachunek przyjmowane są bez ograniczania wysokości wpłat. Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Zmiana oprocentowania nie wymaga zmiany umowy.

Lokaty terminowe
Lokaty mogą być zakładane na okres od 1 do 120 miesięcy. Podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Zmiana oprocentowania nie wymaga zmiany umowy.
Podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Zmiana oprocentowania nie wymaga zmiany umowy. Po upływie okresu na jaki zostały założone, ulegają przedłużeniu na kolejny okres umowy. Odsetki dopisywane są na koniec okresu oszczędzania. W przypadku zerwania lokaty, SKOK wypłaca 10 % odsetek należnych na dany dzień. W przypadku zerwania lokaty następuje potrąceniez kwoty lokaty sumy wypłaconych do tej pory odsetek.

Lokata rentierskie
Lokaty mogą być zakładane na okres od 6 do 36 miesięcy. Odsetki od lokat wybierane są co miesiąc.

Rachunek specjalny
Systematycznego oszczędzania.