Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Rachunki i karty

Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych. Dla każdego członka Kasy może być otwarty tylko jeden rachunek.

Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane do wysokości stanu wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

Dopuszcza się powstanie salda debetowego na rachunku do wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. Saldo debetowe winno być spłacone w ciągu 30 dni. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oraz saldo debetowe podlegają oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych. Odsetki od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych dopisywane są na koniec kwartału.