Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Pożyczki

Pożyczki udzielane są na okres od 1 do 60 miesięcy. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej członka.

 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pożyczkę

Osoby pracujące w państwowych lub prywatnych zakładach pracy

 1. zaświadczenie o dochodach wystawione przez dyrektora, właściciela lub osobę upoważnioną, zaświadczenie powinno zawierać pieczątkę firmową i pieczątkę imienną z podpisem

 2. umowa o prace - dotyczy tylko osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 1. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płaceniu składek *

 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach *

 3. dokumenty stwierdzające dochody :

  1. w przypadku prowadzenia książki przychodów i rozchodów - ostatni PIT-5 i ostatnie zeznanie roczne

  2. w przypadku ryczałtowców - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów z ostatnich sześciumiesięcy

  3. w przypadku karty podatkowej - własne oświadczenie kredytobiorcy o dochodach

* dokumenty są ważne jeden miesiąc od daty wystawienia

Emeryci

 1. ostatni odcinek emerytury

 2. ostatnią decyzje ZUS

Renciści

 1. ostatni odcinek renty

 2. orzeczenie lekarskie określające na jaki czas jest renta przyznana (gdy jest to renta na czas określony to musi być przynajmniej na czas kredytowania)

 3. ostatnie świadectwo pracy

   

Zabezpieczenie kredytów i pożyczek

 • Pożyczka do 5.000 zł. - bez poręczycieli

 • Pożyczka do 15.000 zł. - jeden poręczyciel

 • Pożyczka powyżej 15.000 zł. - dwóch poręczycieli oraz:

  • zgody współmałżonka pożyczkobiorcy i poręczycieli

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach współmałżonka pożyczkobiorcy

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli

 • Zabezpieczenie pożyczki depozytem własnym - bez poręczycieli

 • Komisja kredytowa może wskazać dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uznania za niewystarczające w/w zabezpieczenia

UWAGA

 1. Od pożyczek i kredytów poz. od 2 do 5 przy ich wypłacie pobierana jest prowizja zgodnie z tabelą prowizji.

 2. Członkom o podwyższonym ryzyku kredytowym (tzn. nieterminowe spłaty, niska zdolność kr., praca czasowa, niestabilny pracodawca, itp) Zarząd może ustalić wyższe oprocentowanie oraz pobrać wyższą prowizję zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Niższe oprocentowania i prowizja może być przyznane członkom posiadającym w SKOK ROR na który wpływają środki przez min. 1 rok, staż członkowski ponad 36 m-cy.

 3. Opłata przygotowawcza – zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

 4. Wszystkie oprocentowania podajemy w skali roku . Pożyczki podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej.

 5. Kredyty powyżej 36 m-cy będą wypłacane z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 6. Odsetki od nieterminowych spłat wynoszą - czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy lombardowej.